Huyện Tam Dương tinh giản 372 biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

31/08/2021

Tam Dương là huyện trung du của tỉnh Vĩnh Phúc, có tổng diện tích tự nhiên là 107,13 km2, dân số có 117.658 người, huyện có 11 cơ quan chuyên môn, 04 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, 01 Hội đặc thù được giao biên chế và 42 cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện; có 13 đơn vị hành chính cấp xã. Là huyện thuần nông, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tích cực cho việc phát triển công nghiệp. Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Đề án số 01-ĐA/TU, Chương trình hành động số 49-CTr/TU và số 54-CTr/TU của Tỉnh ủy; trong những năm qua, huyện Tam Dương xác định việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động công vụ của đội ngũ CBCCVC, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, UBND huyện Tam Dương đã cụ thể hóa thành Đề án 536/ĐA-UBND ngày 28/4/2016 về tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021 và ban hành nhiều kế hoạch và văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển khá, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Trong quá trình triển khai thực hiện, công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai Nghị quyết số 39, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Thực hiện kiêm nhiệm, nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo, giảm số lượng người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách. UBND huyện đã hoàn thành thực hiện thí điểm mô hình cán bộ đồng thời là lãnh đạo từ 2 cơ quan trở lên theo Chương trình hành động số 49 của Tỉnh ủy; Thực hiện thí điểm chuyển nhân viên y tế học đường ở các trường THCS về trạm Y tế xã đảm nhiệm (11 trường hợp); Chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại hợp đồng nhân viên theo Nghị định số 68/NĐ-CP theo quy định của Chính Phủ; bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách cấp xã giảm 104 người, kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố giảm 725 người bằng 100,3% theo Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh.

Thực hiện các quy định về chính sách tinh giản biên chế UBND huyện đã xây dựng Đề án số 536/ĐA-UBND ngày 28/4/2016 về tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021 (được phê duyệt tại Quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt số lượng tinh giản biên chế của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 – 2021). Kết quả thực hiện từ năm 2015 đến nay, đã giảm 193 biên chế, trong đó: Cán bộ, công chức 70 người, viên chức 123 người; cụ thể: Tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP là 14 người, Tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 và Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh là 174 người; thôi việc theo nguyện vọng 05 người.

Thực hiện cơ chế thống nhất quản lý biên chế của hệ thống chính trị và xác định vị trí việc làm để làm căn cứ xác định biên chế và tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức UBND huyện xây dựng Đề án vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND cấp tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được huyện đưa vào chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát hằng năm, đồng thời, chú trọng kiểm tra việc giữ gìn đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, UBND huyện đã ban hành các quy chế, quy định làm việc khoa học. Chú trọng làm tốt công tác quản lý, đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đảm bảo phù hợp và tạo cơ hội cho cán bộ rèn luyện, nâng cao đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ.

Trong thời gian tiếp theo, huyện Tam Dương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Đề án số 01-ĐA/TU và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, huyện uỷ xác định việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch đặt ra. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, đội ngũ CBCCVC về chủ trương xếp lại tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động./.

 

Lê Văn Hoá

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: