Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

27/03/2021

Sáng 27/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Dự tại điểm cầu huyện Tam Dương có các đồng chí: Nguyễn Thanh Quang, TUV, Bí thư Huyện uỷ; Phùng Mạnh Thắng, Phó Bí Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND - UBND – UB MTTQ huyện, Ủy viên BTV Huyện uỷ; các đồng chí nguyên là Lãnh đạo của huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn và Đảng viên các chi bộ trực thuộc Huyện uỷ.

 Điểm cầu trực tuyến huyện Tam Dương

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư đã phát biểu Khai mạc hội nghị, đồng chí khẳng định: Các văn kiện của Đại hội là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân; tổng kết sâu sắc lý luận, thực tiễn qua 35 năm đổi mới, xác định các mục tiêu chiến lược lớn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, có giá trị định hướng và chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là công việc thường xuyên, được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; từ đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm được và thực hiện nghị quyết, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động. Các báo cáo viên tập trung làm rõ những quan điểm cốt lõi, những chủ trương mới trong văn kiện Đại hội; các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu; các khâu đột phá chiến lược để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy lý luận của Đảng. Các cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tập trung nghiên cứu, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung nghị quyết thành luật pháp, cơ chế, chính sách để sớm thực thi trong cuộc sống. Các cấp ủy, tổ chức đảng ngay sau hội nghị xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án khả thi, sát với thực tế địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết sẽ triển khai trong 2 ngày 27, 28/3 năm 2021, hội nghị sẽ nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị truyền đạt các báo cáo chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, về an ninh quốc gia.

Trong buổi sáng ngày 27/3/2021, hội nghị sẽ nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày báo cáo chuyên đề về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng…./.

BBT – Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: