Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

06/08/2020

Sáng 6/8, Đảng bộ huyện Tam Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng cùng 259 đại biểu đại diện cho 5.900 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân huyện Tam Dương đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XXIX đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 12,4%/năm; cơ cấu kinh tế theo ngành và lĩnh vực tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Công nghiệp - xây dựng chiếm 55,9%, thương mại-dịch vụ chiếm 22,5%, nông-lâm-thủy sản còn 21,5%. Thu ngân sách trên địa bàn bình quân đạt 287 tỷ đồng/năm, vốn đầu tư toàn xã hội đạt 6.856,2 tỷ đồng, tăng 64,7% so với giai đoạn 2010-2015. Tam Dương đã tập trung khai thác tốt nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội giai đoạn 2015-2020 đạt 6.856,2 tỷ đồng, tăng 64,7% so với giai đoạn 2010-2015.

Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được huyện quan tâm thực hiện, đến nay, toàn huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở cả 12/12 xã và hoàn thành 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. Giáo dục và đào tạo từng bước được đổi mới, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Giai đoạn 2016-2020, toàn huyện giải quyết việc làm mới cho 16.349 lượt lao động, trong đó có 1.166 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Công tác giảm nghèo tiếp tục được chú trọng triển khai đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,96%.

Công tác xây dựng Đảng được coi trọng và tăng cường; hình thức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020 và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Ban chấp hànhTrung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả hơn. Trong 5 năm, toàn huyện đã kết nạp 764 đảng viên mới, chất lượng đảng viên được nâng lên rõ rệt.

Với mục tiêu “Xây dựng huyện Tam Dương phát triển toàn diện, bền vững; phấn đấu trở thành huyện công nghiệp vào năm 2030”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở; phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị sản xuất tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và phát triển nông nghiệp hàng hóa. Tập trung xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của nhân dân gắn với đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội. Tăng cường quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội. Xây dựng Tam Dương phát triển toàn diện, bền vững. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 10 – 11%/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 220 - 260 tỷ/năm; hằng năm giải quyết việc làm mới từ 3.000-3.200 lao động, trong đó xuất khẩu lao động đạt bình quân 200 lao động/năm; tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 0,5%.

Đ/c Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội 
Ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ và nhân dân huyện Tam Dương đạt được nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện quán triệt sâu sắc quan điểm “xây dựng Đảng là then chốt”, tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó tạo nền tảng tư tưởng vững chắc, tạo sức mạnh tinh thần thôi thúc cán bộ, đảng viên và nhân dân vươn lên, cần cù hơn, sáng tạo hơn và có những hành động cụ thể để xây dựng huyện ngày càng vững mạnh. Quan tâm lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá và sử dụng cán bộ; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì đề nghị, để huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, huyện Tam Dương phải xác định khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong đó tập trung phát triển kinh tế theo hướng phát triển Công nghiệp – Nông nghiệp – Dịch vụ. Tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện thuận lợi để kết nối giữa huyện với các địa phương trong tỉnh, giữa các khu, cụm công nghiệp; tập trung cao độ giải phóng mặt bằng để đầu tư các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư, phát triển công nghiệp theo đúng định hướng. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên, môi trường; đẩy mạnh quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý đô thị. Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, phấn đấu huyện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

Cùng với đó, Tam Dương cần quan tâm lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tiếp tục thực hiện chủ trương, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm phát triển văn hóa và quản lý tốt các hoạt động văn hóa; chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Đồng chí cũng yêu cầu sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội, gắn việc học tập với xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, xác định lộ trình các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Hồng Yến - Cổng TTGT ĐT Vĩnh Phúc

 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: