Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Dương triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2015 – 2020

03/08/2020

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do TW MTTQ Việt Nam phát động là cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện, với 5 nội dung của cuộc vận động được thể hiện trên các lĩnh vực như: Phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái; bảo vệ môi trường; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Đ/c: Bùi Thị Thuỷ - UVBTV-Chủ tịch UBMTTQVN huyện

Để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong triển khai thực hiện cuộc vận động, MTTQ huyện đã kip thời tham mưu với Huyện ủy ban hành Thông tri số 10-TTr/HU ngày 19/6/2017 của Ban Thường vụ huyện ủy Tam Dương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời chủ trì, phối hợp với Chính quyền, các cơ quan chuyên môn, các tổ chức thành viên của MTTQ huyện xây dựng và ký kết các chương trình phối hợp nhằm cụ thể hóa 5 nội dung của cuộc vận động cho phù hợp với yêu cầu và Kế hoạch xây dựng Nông thôn mới  của huyện Tam Dương như: Chương trình phối hợp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của MTTQ Việt Nam huyện, xã với UBND cùng cấp giai đoạn 2016-2020, các Chương trình phối hợp với Công anhuyện, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Văn hóa & Thông tin, các tổ chức thành viên...thể hiện rõ được vai trò, trách nhiêm của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động.

MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, mục tiêu và các nhiệm vụ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc thực hiện cuộc vận động để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng; đồng thời lắng nghe ý kiến của nhân dân về trách nhiệm của chính quyền, về công tác phối hợp hướng dẫn nhân dân tham gia cuộc vận động, qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện. Song song với công tác tuyên truyền, vận động, MTTQ VN các cấp trong huyện chú trọng việc xây dựng kế hoạch và tổ chức và phối hợp với HĐND, Viện kiểm sát thực hiện các cuộc giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW. Tham gia phản biện xã hội Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành và triển khai kịp thời các cơ chế hỗ trợ của Chính quyền các cấp, sự phối hợp các ngành, các tổ chức thành viên và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai cuộc vận động đã mang lại nhiều đổi mới tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội huyện Tam Dương. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2015 huyện có 1.027 hộ nghèo, chiếm 3,52%, đến cuối năm 2019, tổng số hộ còn  336 hộ, tỷ lệ 0,96%. Cơ sở hạ tầng ở nông thôn được quan tâm đầu tư đồng bộ, các thiết chế văn hóa được hoàn thiện, chất lượng giáo dục, mạng lưới y tế ngày càng phát triển. An ninh nông thôn được đảm bảo; các mô hình phát triển kinh tế được hình thành và phát triển theo định hướng và hỗ trợ của huyện, của tỉnh, đáp ứng yêu cầu của thị trường....Kết quả đã có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; qua việc tổ chức lấy ý kiến hài lòng của nhân dân về nông thôn mới do MTTQ huyện triển khai, kết quả cho thấy mức độ hài lòng của Nhân dân về xã nông thôn mới đạt mức cao, đó là điều kiện quan trọng để huyện đã hoàn thiện 9/9 tiêu chí về huyện nông thôn mới.

Để đạt được những chỉ tiêu về Nông thôn mới, vớisự nỗ lực và sáng tạo, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn huyện hiến trên 110.000 m2 đất, hơn 90.000 ngày công lao động và 480,874 tỷ đồng xây dựng  đường GTNT, GTNĐ, các thiết chế văn hóa. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đã kịp thời tuyên truyền các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế của huyện đến nhân dân. Tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, xây dựng mô hình sản xuất các sản phẩm thế mạnh của huyện, mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển vùng sản xuất hàng hóa dưa chuột, bí đỏ, su su, các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được hình thành và phát triển… Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn. Phong trào toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Tam Dương do MTTQ chủ trì được triển khai tích cực, đến nay toàn huyện đã xây mới được 48km rãnh với số tiền nhân dân đóng góp trên 18 tỷ đồng; các hoạt động về bảo vệ môi trường được các tổ chức thành viên tích cực triển khai, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn....

Bên cạnh việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, trong 5 năm qua, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên đã vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp được hơn 2 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, toàn huyện đã xây dựng được  hỗ trợ xây mới, sửa chữa 284 nhà; tặng, trao hàng chục nghìn suất quà... với tổng trị giá gần 17 tỷ đồng cho đối tượng chính sách.

Qua triển khai thực hiện cuộc vận động cho thấy: Nội dung Cuộc vận động đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Quá trình triển khai Cuộc vận động đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở từng địa bàn khu dân cư; đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân thông qua hình thức tự quản ở cơ sở, tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh… Kết quả của Cuộc vận động đã góp phần quan trọng cùng Nhà nước thực hiện đường lối của Đảng về công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để đạt được những kết quả trên có thê rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là: Sự thành công trong công tác triển khai, thực hiện Cuộc vận động của MTTQ huyện Tam Dương trong những năm qua là do luôn được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền, sự hướng dẫn và chỉ đạo sát sao của UBMTTQ tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ với các tổ chức thành viên trong đó nhân tố quan trọng là sự nhiệt tình, trách nhiệm gắn bó với phong trào của đội ngũ cán bộ Mặt trận, của các ông, bà là Trưởng ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư.

Hai là: Đạt được kết quả nêu trên là do làm tốt công tác tuyên truyền, thống nhất và bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các nội dung trong từng thời kỳ, tiêu chí phấn đấu phải đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với từng đơn vị, từng thời gian và được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Thường xuyên quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích của người dân.

Ba là: Đi đôi với công tác tuyền truyền cần coi trọng đến các biện pháp nhằm hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Quan tâm đến công tác khen thưởng, động viên; nhân rộng  điển hình tiên tiến, rút ra những bài học kinh nghiệm sau khi triển khai cuộc vận động./. 

Bùi Thị Thủy - UV BTV Huyện ủy

Chủ tịch UB MTTQ VN huyện Tam Dương

 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: