Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tam Dương thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

30/07/2020

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi, ai cũng có thể học theo, làm theo, để trở thành một người công dân tốt hơn trong xã hội.

Tam Dương trên đường đổi mới

Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực, chủ động, linh hoạt trong việc tham mưu xây dựng hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác tư tưởng, trong đó đặc biệt chú trọng việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả nhất định. Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh thực hiện, trọng tâm là chuyển từ “học tập” sang “làm theo” Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ” với nội dung “5 xây”, “3 chống”. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức triển khai phù hợp với địa phương, đơn vị, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị mình cũng như giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị, từng bước giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề tồn đọng.

Từ việc được quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề hàng năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã nghiêm túc thực hiện, xây dựng kế hoạch làm theo và đạt được những kết quả rõ nét. Xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến của các tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực. Các mô hình tiêu biểu: Ban chỉ huy Quân sự huyện gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện tốt các cuộc vận động như: “Quản lý sử dụng vũ khí thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”. Công an huyện đã gắn với việc thực hiện “Công an nhân dân học tập 6 điều Bác Hồ dạy”, thực hiện “5 xây” về đạo đức, lối sống đảng viên; “4 chống” về suy thoái đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; “Công an thực hiện nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”… Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Ngành y tế gắn các tiêu chí làm theo gương Bác với thực hiện 12 điều “Y đức”. Mặt trận Tổ quốc gắn "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo”…

Bên cạnh những mô hình tập thể điển hình, nhiều cá nhân tiên tiến điển hình trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực được Huyện ghi nhận khen thưởng, như: đồng chí Nguyễn Văn Hoan - Trưởng ban hành giáo thôn Vân Tập, xã Vân Hội thực hiện lời dạy Bác Hồ “Đoàn kết là sức mạnh”; đồng chí Bùi Quốc Việt thôn Viên Du, xã Thanh Vân làm kinh tế giỏi với mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm; CCB Đỗ Ngọc Tiếp, thôn Ngọc Thạch 1, xã An Hòa phát triển kinh tế hộ gia đình với mô hình chăn nuôi gà siêu trứng Ai Cập và trồng ớt; hội viên nông dân Đoàn Thị Hồng ở thôn Ngọc Thạch 1 xã An Hòa vươn lên thoát nghèo trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện; CCB Phạm Quang Vinh, thôn Đông, xã Duy Phiên đã cùng gia đình vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương; ông Nguyễn Văn Thu, xã Hoàng Lâu làm kinh tế giỏi với mô hình trang trại tổng hợp; anh Đỗ Trung Kiên ở thôn Liên Bình, thị trấn Hợp Hòa ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất với mô hình sản xuất nông nghiệp (rau, củ, quả, hoa) trong nhà lưới; trung tá Hoàng Thị Thọ - đội Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an huyện luôn gắn bó với ngành, làm tròn công tác tham mưu cho lãnh đạo đơn vị chỉ đạo sát sao các mặt công tác; ngành GD&ĐT huyện với những gương điển hình: Nhà giáo Chu Thị Thơm - giáo viên môn Sinh học trường THCS Tam Dương, nhà giáo Phùng Văn Kiệm – Giáo viên trường THCS Hợp Thịnh đã có nhiều đóng góp cho ngành Giáo dục huyện Tam Dương nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung trong lĩnh vực nghiên cứu Khoa học kỹ thuật, nhà giáo Đỗ Thị Lý - giáo viên trường Mầm non Hoàng Lâu, tấm gương tiêu biểu yêu nghề, mến trẻ luôn học Bác trong mọi nhiệm vụ chuyên môn, nhà giáo Hoàng Thị Kiều – Hiệu trưởng trường TH Hướng Đạo....

Qua hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Huyện ủy đã tặng khen 52 tập thể và 75 cá nhân điển hình tiêu biểu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Từ thực tiễn và kết quả đã đạt được sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện, có thể rút ra một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cụ thể là:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng về nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí đơn vị, tổ chức các cấp đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX. Quá trình thực hiện phải gắn kết chặt chẽ với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi người và mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị “tự soi”, “tự sửa”, tự phấn đấu; coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mình.

Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị…, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện đạo đức công vụ, cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… trong thực thi nhiệm vụ.

Thứ ba, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giải pháp này là cách làm cụ thể tạo sức mạnh tổng hợp bảo đảm cho hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực tế.

Thứ tư, coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 03-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các tổ chức, mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Thứ năm, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời phê phán những tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chú trọng, còn hình thức để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến cần được làm thường xuyên, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân, mỗi địa phương, đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và cuộc vận động khác.

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, phát huy vai trò giám sát của tổ chức quần chúng trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện kiểm tra để kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc kiểm tra, giám sát phải theo đúng phương châm: giám sát phải mở rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức đảng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của cấp ủy cơ sở, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy trong triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao.

Với những kinh nghiệm, cách làm khoa học cùng với thực hiện đồng bộ những giải pháp nêu trên, có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng của huyện Tam Dương quan tâm triển khai thực hiện, từng bước đi vào thực chất và thu được những kết quả đáng ghi nhận. Thông qua đó, đã góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị của huyện và các địa phương, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục tạo sức lan tỏa, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra./.

Đ/c: Lê Xuân Bình

Ủy viên BTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Các tin đã đưa ngày: