Tam Dương hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025

16/06/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 124-KH/HU, ngày 22/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Dương về việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Đảng bộ huyện Tam Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đến thời điểm ngày 12/6/2020, Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức thành công tốt đẹp 100%, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị lớn, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện.

Lãnh đạo huyện Tam Dương Kiểm tra công tác Đại hội điểm xã Duy Phiên

Đảng bộ huyện Tam Dương có 48 chi, đảng bộ trực thuộc (13 đảng bộ xã, thị trấn; 04 đảng bộ cơ quan; 31 chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp). Trong công tác chỉ đạo, BTV Huyện uỷ luôn xác định lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội cấp cơ sở là điều kiện quan trọng để tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX. Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát các Văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại hội cấp cơ sở; Hướng dẫn công tác nhân sự, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến 100% cấp ủy và tổ chức đảng trên địa bàn. Phân công các đồng chí UV BTV phụ trách cụm, Huyện ủy viên theo dõi cơ sở; Thành lập các tổ công tác để hướng dẫn, giúp đỡ các chi, đảng bộ trong việc chuẩn bị tổ chức đại hội. Lựa chọn Đảng bộ xã Duy Phiên tổ chức Đại hội điểm và tiến hành rút kinh nghiệm để việc tổ chức Đại hội tại các chi, đảng bộ tiếp theo diễn ra theo đúng kế hoạch.

Đ/c Nguyễn Thanh Quang - Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Tam Dương

chúc mừng Đại hội xã Duy Phiên

Đánh giá trong công tác chỉ đạo Đại hội cơ sở, từ Đại hội điểm BTV Huyện uỷ đã triển khai rút kinh nghiệm chi tiết cụ thể từng nội dung, do đó công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện. Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, phục vụ, phòng chống dịch bệnh Covid -19 các cơ sở thực hiện theo đúng Hướng dẫn của Huyện uỷ và các cơ quan chuyên môn của huyện nên tạo không khí vui tươi, phấn khởi, được Nhân dân đồng thuận. Công tác an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội cấp cơ sở được tăng cường. Các dự thảo Báo cáo Chính trị được chuẩn bị kỹ càng và lấy ý kiến nhiều lần trong tổ chức đoàn thể và Nhân dân để đánh giá đúng kết quả, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng mục tiêu, giải pháp, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đại hội cơ sở đã lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm để lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 -2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại hội Đảng cấp cơ sở thành công tốt đẹp đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện uỷ, cấp ủy các cấp và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể của huyện; Tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đây chính là tiền đề quan trọng hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

                                                          Lê Văn Hoá

 

Các tin đã đưa ngày: