TAM DƯƠNG THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2019

13/01/2020

Năm 2019 được xác định là năm then chốt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt các cơ quan, đơn vị, các ngành, địa phương triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Kết thúc năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội huyện tiếp tục có bước phát triển khá toàn diện, an sinh xã hội, môi trường được đảm bảo; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin, truyền thông, thể thao có nhiều tiến bộ; kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn không ngừng được củng cố và phát triển; bộ mặt nông thôn mới tại nhiều địa phương có sự chuyển biến rõ nét; công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến rất tích cực, đã ứng dụng nhiều sản phẩm CNTT để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, đặc biệt là hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính từ cấp huyện đến cấp xã; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Năm 2019 khép lại, hầu hết các chỉ tiêu của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất tăng 9,76% so với năm 2018; tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng trên địa bàn huyện ước đạt hơn 3.660 tỷ đồng; đấu giá thành công 242 ô đất, giải quyết chi trả đất dịch vụ từ 45% đến cuối tháng 12/2019 đạt 95,12%; UBND huyện tổng hợp, phân loại xong và đã trình Ban thường vụ Huyện ủy cho chủ trương về các trường hợp tồn tại về đất ở để UBND huyện tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đến nay sau rà soát, huyện còn 220 trường hợp, đang được tiếp tục xem xét giải quyết theo quy định; giải quyết dứt điểm được 03 vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài về thi hành án dân sự; công tác giải quyết KNTC có nhiều chuyển biến, nhiều vụ việc phức tạp, kép dài đã được xem xét giải quyết; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của 12/12 xã, giải tỏa hành lang ATGT có nhiều tiến bộ....Tổng thu NSNN ước đạt 1.363.680 triệu đồng, đạt 198% so với dự toán huyện giao và bằng 114% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 còn 0,96% (cuối năm 2018: 1,74%)...kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường....Các kế hoạch phát triển chuyên ngành đã được triển khai; Kế hoạch đầu tư công 2019 đã được phân khai nguồn vốn cho các dự án có đủ thủ tục về đầu tư XDCB ngay từ đầu năm; các dự án chuyển tiếp được thi công theo tiến độ được phê duyệt; dịch vụ bảo đảm tốt phục vụ sản xuất và tiêu dùng nhất là trong dịp tết Nguyên đán 2019; các lĩnh vực văn hoá, xã hội được duy trì và phát triển; Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, trong đó việc sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, chữ ký số được chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt.

Trong số đó, có những kết quả nổi bật trong năm qua được thể hiện trên các lĩnh vực, cụ thể: hoàn thành 12/12 xã xây dựng nông thôn mới, 42/42 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, thu ngân sách đạt cao, nhiều hộ gia đình thoát nghèo, chi trả đất dịch vụ có nhiều tiến bộ;tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc trong các cơ quan, đơn vị được nâng lên, giải quyết được một số vụ việc thi hành án kéo dài…

Bên cạnh những thuận lợi, UBND huyện nhận thấy trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng gặp không ít khó khăn. Đó là những vấn đề vướng mắc trong GPMB, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong phối hợp giải quyết công vụ có lúc còn chưa tốt, tính chủ động trong tham mưu còn chậm, kiểm soát và thực thi nhiệm vụ ở một số lĩnh vực còn hạn chế;  dịch bệnh trong chăn nuôi, hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa cao nhiều hộ dân vẫn bỏ ruộng… đó chính là lực cản lớn ảnh hưởng tới những mục tiêu phát triển của huyện trong năm qua.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX và là năm sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, UBND huyện sẽ chỉ đạo, điều hành hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2020, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.  Nhận rõ những khó khăn, “điểm nghẽn” trong năm qua, năm 2020, UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa về kinh tế - xã hội; quyết tâm tìm giải pháp, quyết liệt trong điều hành, trong đó tập trung tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao với nhóm giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, tinh gọn bộ máy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ công chức, viên chức; chỉ đạo đổi mới công tác lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu.

2. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB, triển khai thực hiện các dự án, tăng cường giải ngân nguồn vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp. Duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng xã NTM, Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

3. Quyết tâm hoàn thành việc đầu tư xây dựng cơ bản hạ tầng, giao đất, cấp GCNQSDĐ cho nhân dân. Quyết liệt chỉ đạo các tồn tại về giao đất giãn dân trên địa bàn huyện (phân loại cụ thể, tập trung giải quyết để giảm các vụ việc...).

4. Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, xây dựng rãnh thoát nước thải, bãi rác thải trên địa bàn huyện.

5. Triển khai các khu, cụm công nghiệp, thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển KTXH của huyện. Chỉ đạo thực hiệndồn thửa, đổi ruộng; nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

6. Tập trung phân loại, xử lý các vụ việc về lấn chiếm, sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp; xây dựng trái phép, vi phạm hành lang ATGT theo đề án của tỉnh, kế hoạch của huyện.

7. Tập trung giải quyết đơn thư, giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND cấp xã. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

8. Giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững, đảm bảo công tác an sinh xã hội, tăng thu nhập cho người dân...

Trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên, UBND huyện xác định hạt nhân giải pháp, nhiệm vụ trong năm 2020 là: đổi mới giải pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành cộng với nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Chính vì vậy, năm 2020, tập thể lãnh đạo UBND huyện sẽ quyết tâm đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, giảm thời gian họp, sử dụng hiệu quả hơn phần mềm quản lý văn bản và điều hành; giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn như Văn Phòng HĐND&UBND, Phòng Nội vụ giám sát, kiểm soát mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, ban, cơ quan, UBND các xã, thị trấn và người đứng đầu. Tất cả vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Một mùa xuân mới lại về trên vùng quê Tam Dương anh hùng, những kết quả tích cực đạt được trong năm 2019 là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Dương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, chung sức, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh năm 2020; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 với niềm tin và hy vọng một năm mới phát triển lên tầm cao mới, toàn diện, vững chắc hơn./.

                                                          Tổng hợp: Lê Lân, Lê Văn Hoá

                                                                       Ảnh: Lê Cường

 

 

Các tin đã đưa ngày: