Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện một số quy định, hướng dẫn của TW và Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

12/11/2021

     Sáng 11/11/2021, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định số 22,24,37,41; các kết luận, hướng dẫn của TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 10 của BTV Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

     Tại điểm cầu trung tâm tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các báo cáo viên cấp tỉnh.  

 Đc Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ địa phương I, BTC TW  truyền đạt một số nội dung tại HN

     Điểm cầu huyện Tam Dương có đồng chí Nguyễn Thanh Quang, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành; của huyện.  

     Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian qua, BCH TW Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều quy định, kết luận, hướng dẫn quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để triển khai thực hiện trong suốt nhiệm kỳ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, BTV Tỉnh ủy cũng đã ban hành một số chỉ thị, nghị quyết quan trọng về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

      Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt nội dung Quy định số 22 của BCH TW Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24 về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 41 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

      Tiếp theo chương trình Hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy truyền đạt nội dung Quy định số 22 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Chỉ thị số 10 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bộ tỉnh.

Đc Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy truyền đạt một số nội dung tại HN

 

Các đồng chí lãnh đạo huyện dự HN tại điểm cầu Tam Dương

        Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh quán triệt ngay sau hội nghị này, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các tổ chức đảng chưa tổ chức học tập trực tuyến hôm nay sớm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn, kết luận của Trung ương và Chỉ thị số 10 của BTV Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, báo cáo kết quả học tập với BTV Tỉnh ủy. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, sớm đưa các quy định, kết luận, hướng dẫn, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống.

       Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo TW, tham mưu với BTV Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, nhân dân về nội dung cốt lõi của các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Chỉ thị số 10 của BTV Tỉnh ủy. Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trước mắt của cấp ủy, tổ chức đảng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nhằm thống nhất nhận thức, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện. 

       Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành các văn bản về triển khai thực hiện Quy định số 24 của BCH Trung ương; Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 41 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. 

      Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành các văn bản triển khai thực hiện Quy định số 22 của BCH Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quy định số 37 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 10 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

      BTV các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và định hướng, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh cụ thể hóa và triển khai thực hiện./. 

                                                                                                                             BH*VHTT

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: