Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND huyện

11/01/2019

Từ khi được bầu đến nay, HĐND huyện Tam Dương khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức được 11 kỳ họp. Năm 2018 là năm HĐND huyện có nhiều chương trình, hoạt động, nhiều nội dung được đổi mới; chất lượng, hiệu quả được tăng cường.

Năm 2018, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã ban hành trên 200 văn bản theo thẩm quyền, trong đó có: 28 Nghị quyết, 75 công văn hành chính, 25 quyết định, 16 tờ trình, 13 kế hoạch, 15 thông báo, 28 báo cáo, 12 mời họp. Việc thực hiện quy trình, thủ tục, thẩm quyền ban hành nghị quyết của HĐND huyện được tuân thủ thực hiện theo quy định tại Điều 85 và 86 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế hoạt động của HĐND, năm 2018 HĐND huyện đã tổ chức 5 kỳ họp và ban hành 28 Nghị quyết về các lĩnh vực, trong đó có 03 kỳ họp không thường lệ (bất thường). Chính vì vậy khối lượng công việc xem xét, cho ý kiến, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện trong năm 2018 là rất lớn.

Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp của HĐND huyện theo Nghị quyết và Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2018. Thực hiện tốt nội dung chương trình giám sát, khảo sát, kiểm tra theo nghị quyết của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2018; tổ chức tốt hoạt động giám sát tại kỳ họp để các đại biểu HĐND huyện đều được thực hiện chức năng giám sát của mình. Tăng cường hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQVN huyện, các cơ quan liên quan và các Ban HĐND trong hoạt động HĐND; xây dựng quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, và các ngành liên quan nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung. Giữ mối quan hệ công tác và chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của HĐND các xã, thị trấn thông qua việc Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện dự các kỳ họp, tiếp xúc cử tri của HĐND cấp cơ sở; tổ chức các hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm... Thực hiện tốt việc chấp hành chế độ báo cáo theo đúng quy định và tích cực tham gia vào các hoạt động chung của huyện năm 2018.

Trong năm Thường trực HĐND tổ chức 04 cuộc giám sát gồm: Giám sát về tình hình hoạt động của HĐND các xã, thị trấn; Giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và môi trường nông thôn; Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước sau kỳ họp thứ 6 và trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện; Giám sát thực hiện các quy định của pháp luật trong việc thực hiện các khu đấu giá, đất dịch vụ, đất giãn dân trên địa bàn huyện.

Hoạt động tiếp xúc cử tri được duy trì, tổ chức đúng quy định. Trước và sau các kỳ họp của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đều phối hợp với UBMTTQVN huyện  xây dựng kế hoạch cho các đại biểu HĐNĐ huyện tiếp xúc cử tri. Năm 2018 đã tổ chức được 4 cuộc tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu HĐND huyện tại các đơn vị bầu cử, mỗi buổi tiếp xúc của mỗi Tổ Đại biểu trung bình có khoảng 150 - 200 cử tri tham dự. Các tổ đại biểu HĐND huyện đã tích cực hoạt động, thảo luận xây dựng các nghị quyết, kế hoạch của HĐND huyện.

Công tác tiếp xúc cử tri đã có nhiều đổi mới tiến bộ: nội dung, chương trình các kỳ họp và kết quả của kỳ họp, nhất là các nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội được thông báo tuyên truyền rộng rãi tại buổi TXCT và trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần vận động cử tri thực hiện nghị quyết, đồng thời thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri. Địa điểm tiếp xúc cử tri được tổ chức ở nhiều địa phương vào thời gian phù hợp, tạo thuận lợi cho các đại biểu HĐND huyện và cử tri tham gia. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Văn Phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND huyện chuyển UBND huyện và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, giải quyết, trả lời.

Công tác tiếp công dân được thực hiện theo quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện. Lịch tiếp công dân tại Trụ sở HĐND và UBND huyện vào ngày 5 và ngày 20 hằng tháng. Trong năm, HĐND huyện đã tiếp nhận 03 đơn kiến nghị của công dân chuyển tới Thường trực HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện đã chuyển tới cơ quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp được thực hiện ngày càng đổi mới. Các nội dung chất vấn ngày càng mở rộng, nhất là về các lĩnh vực mà cử tri có nhiều ý kiến, kiến nghị. Đại biểu HĐND huyện trực tiếp đặt câu hỏi chất vấn tại kỳ họp. Người trả lời chất vấn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, trả lời rõ ràng các nội dung chất vấn.

Kỳ họp thứ 11 năm 2018 cũng là kỳ họp tiến hành nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với 12 người giữ chức do HĐND bầu. Các quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn và Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 12 ông, bà giữ chức vụ do HĐND huyện bầu đều đạt số phiếu tín nhiệmtín nhiệm cao từ mức 96,5%-100%.

Năm 2019, theo kế hoạch, HĐND huyện sẽ tiến hành 2 kỳ họp thường lệ với 02 cuộc giám sát chuyên đề. HĐND huyện sẽ tập trung chỉ đạo, tăng cường đổi mới, chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp. Phối hợp với UBND huyện, Ủy ban UBMTTQVN huyện chuẩn bị các nội dung trình HĐND huyện ban hành nghị quyết tại các kỳ họp trong năm 2019. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát năm 2019 của HĐND huyện, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đảm bảo khoa học, chất lượng và hiệu quả, trong đó tập trung giám sát những nội dung trong chương trình giám sát năm 2019 và những nội dung đại biểu HĐND, cử tri và nhân dân quan tâm, có ý kiến; tổ chức tốt hoạt động giám sát tại kỳ họp để các đại biểu HĐND huyện đều được thực hiện chức năng giám sát của mình. Tăng cường mối quan hệ công tác và chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của HĐND các xã, thị trấn thông qua việc Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện dự các kỳ họp, tiếp xúc cử tri của HĐND cấp cơ sở; tổ chức các hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức tập huấn kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp; hướng dẫn các hoạt động của HĐND cấp xã theo quy định. Tham gia tích cực vào các hoạt động chung của huyện năm 2019.

  Kiều Thị Hồng Hoa                 

                                         HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: