Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

27/11/2018

          Sáng 27/11/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Dương tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới - lớp thứ hai năm 2018. Dự có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng và Văn phòng Huyện ủy.

Đ/c Lê Xuân Bình- UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trao giấy chứng nhận cho các học viên

          Sau thời gian học tập một tuần, các học viên được truyền đạt và nghiên cứu các chuyên đề cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền vớ Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát triển sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hoá, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

            Kết thúc khóa học, các học viên được đánh giá xếp loại dựa trên các tiêu chí: kết quả các bài kiểm tra, ý thức học tập và chấp hành nội quy lớp học. Kết quả có 100% học viên tham dự kỳ thi được xếp loại khá, giỏi.

Tuấn Long             

Các tin đã đưa ngày: