Tam Dương chuẩn hóa, trẻ hóa đội ngũ cán bộ

14/11/2018

Nhận thức rõ quan điểm của Đảng về công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ, Huyện ủy Tam Dương đã xây dựng kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đảm bảo chủ động về nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành. Đến nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở và ngành trên địa bàn đã được chuẩn hóa và từng bước được trẻ hóa, phát huy tốt năng lực, vai trò, vị trí trong công tác.

Đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Dương luôn phát huy tốt năng lực, vai trò của mình trong hoạt động chuyên môn. Ảnh Trà Hương


Hiện nay, huyện Tam Dương có 450 công chức, viên chức (gồm cấp huyện và cấp xã). Toàn huyện có gần 1.500 cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục; hơn 800 người hoạt động không chuyên trách. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn và kỹ năng; cán bộ, đảng viên cơ bản có lập trường, tư tưởng vững vàng, luôn gương mẫu thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để chuẩn hóa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, BTV Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các Đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo, đảm bảo đúng quy định. BTV Huyện ủy tiến hành rà soát, đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch BCH, BTV, cán bộ chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với 23 đồng chí không đảm bảo điều kiện, đồng thời, quy hoạch bổ sung 21 cán bộ chủ chốt, 3 đồng chí trong BTV Huyện ủy và 34 đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo với 62 đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện, 19 đồng chí trong BTV Huyện ủy, 18 cán bộ chủ chốt của huyện (gồm chức danh Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện).

Trong quy hoạch, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ của Tam Dương đã đạt và vượt theo quy định. Cụ thể, có 15/62 đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện là nữ, chiếm 24,19%; cán bộ trẻ dưới 35 tuổi đạt hơn 16%; quy hoạch 5 cán bộ nữ tham gia BTV Huyện ủy, đạt hơn 26% và 3 cán bộ trẻ dưới 35 tuổi tham gia BTV, đạt hơn 15,7%. Cùng với xây dựng quy hoạch cán bộ cấp huyện, BTV Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức Đảng, các đơn vị, địa phương xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của cấp mình, trình BTV Huyện ủy phê duyệt. BTV Huyện ủy đã phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp phòng khối chính quyền đối với 110 lượt cán bộ; phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo khối Đảng, đoàn thể 95 lượt cán bộ; phê duyệt quy hoạch cán bộ xã, thị trấn 346 đồng chí, gồm có quy hoạch BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND.

Song song với công tác quy hoạch, 2 năm qua, BTV Huyện ủy đã cử gần 40 cán bộ tham giađào tạo cao cấp lý luận chính trị và thạc sĩ; bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và đào tạo cán bộ theo Đề án số 02 của Tỉnh ủy. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là với cán bộ trẻ có năng lực đảm bảo tính khách quan, từ đó, đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ, kiến thức, năng lực, kỹ năng công tác cơ bản đáp ứng yêu cầu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ huyện.

Nhờ chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở. Từ chỗ hầu hết cán bộ quản lý xã, thị trấn chưa có trình độ đại học, đến nay, 100% cán bộ quản lý xã, thị trấn có trình độ chuyên môn đại học, nhiều nơi cán bộ cấp xã có trình độ thạc sĩ.

Với việc chuẩn hóa và từng bước trẻ hóa cán bộ, đội ngũ cán bộ quản lý thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý, cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở và cán bộ chủ chốt của Tam Dương luôn giữ vững lập trường chính trị, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, vận dụng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành công việc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc    

Các tin đã đưa ngày: