Tam Dương đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước

15/03/2018

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, người thi đua là người yêu nước nhất"; "người người thi đua, ngành ngành thi đua”, trong những năm qua, huyện Tam Dương đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tới các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và toàn thể nhân dân. Từ thực hiện phong trào đã góp phần đưa kinh tế- xã hội của địa phương ngày một khởi sắc và phát triển.

          Năm 2018 với chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và lập thành tích chào mừng 20 năm tái lập huyện Tam Dương”, huyện Tam Dương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Trong phát triển kinh tế, huyện phấn đấu đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 8,15%, trong đó: ngành nông-lâm nghiệp đạt 1,5%; công nghiệp-xây dựng đạt 12,3%; thương mại-dịch vụ đạt 8,0%. Cơ cấu nền kinh tế: ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 50,6%; nông-lâm nghiệp 27,8%; thương mại-dịch vụ 21,6%. Trong nông nghiệp, huyện gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác bằng hoặc trên 90 triệu đồng/ha. Đối với lĩnh vực văn hóa-xã hội, đẩy mạnh thực hiện đổi mới giáo dục, phát triển hiệu quả văn hóa, xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, phấn đấu năm 2018 giải quyết việc làm mới cho 3.200 lao động và 200 người đi xuất khẩu lao động. Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương ở huyện và cấp xã theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và Đề án 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; xây dựng nền hành chính có hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, nhất là việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo rút ngắn tối đa thời gian cho doanh nghiệp và công dân trong giải quyết thủ tục hành chính; quán triệt thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh về chiến lược bảo vệ tổ quốc, an ninh Quốc gia, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh …

Có thể nói, trong những năm qua, công tác tuyên truyền thi đua yêu nước đã thực sự trở thành mũi nhọn xung kích trên mặt trận tư tưởng tạo ra động lực chính trị tinh thần to lớn trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trên địa bàn huyện Tam Dương; động viên và và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Lê Hường                         

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: