Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3

28/10/2016

          Chiều 26/10/2016, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Tam Dương tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 năm 2016.

HĐGDQPAN huyện Tam Dương đã trao chứng chỉ cho các đồng chí học viên

          Trong thời gian 10 ngày học tập, các học viên đối tượng 3 được nghiên cứu 11 chuyên đề với các nội dung như: quan điểm, đường lối quân sự của Đảng; xây dựng khu vực phòng thủ; quản lý Nhà nước về quốc phòng và an ninh kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và phòng chống tệ nạn xã hội … Sau khi nghiên cứu các chuyên đề cơ bản, học viên được bố trí thời gian để viết bài thu hoạch.

          Tại buổi lễ, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Tam Dương đã trao chứng chỉ cho 38/38=100% đồng chí học viên, trong đó: 20/38 đồng chí xếp loại giỏi, đạt 53%; 18/38 đồng chí xếp loại khá, đạt 47%.

                                                                                             Lê Hường - Phương Thảo

                                                                                                  Đài TT Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: