Công văn số 960/SNV-CCHC V/v thực hiện Quyết định số 2091/Q Đ-UBND tỉnh, Công khai các danh mục TTHC theo danh mục của cơ quan, đơn vị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và Trang thông tin điện tử

29/08/2014

Công văn số 960/SNV-CCHC V/v thực hiện Quyết định số 2091/Q Đ-UBND tỉnh, Công khai các danh mục TTHC theo danh mục của cơ quan, đơn vị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và Trang thông tin điện tử

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: