Thông báo số 426-TB-HU ngày 29/8/2014 về việc giao quyền điều hành hoạt động của Huyện ủy Tam Dương (04/09/2014)

Giao quyền điều hành hoạt động của Huyện ủy Tam Dương

Thông báo của Sở LĐ-TBXH v/v: Thông báo và hướng dẫn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS chưa nhận các khoản bảo hiểm hoàn hương và mãn hạn hợp đồng (04/09/2014)

Thông báo và hướng dẫn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS chưa nhận các khoản bảo hiểm hoàn hương và mãn hạn hợp đồng

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp huyện Tam Dương năm 2014 (19/08/2014)

Thông báo của Phòng Nội vụ Tam Dương

Danh sách mail cán bộ, công chức huyện Tam Dương (17/04/2014)

Danh sách thư điện tử các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện Tam Dương
Các tin đã đưa ngày: