Lịch làm việc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

Tuần trước Tuần thứ 11 năm 2018
(Từ ngày: 12/03/2018 - Đến ngày: 18/03/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 12/03/2018
Thứ ba 13/03/2018
Thứ tư 14/03/2018
Thứ năm 15/03/2018
Thứ sáu 16/03/2018
Thứ bảy 17/03/2018
Chủ nhật 18/03/2018