Lịch làm việc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

Tuần trước Tuần thứ 22 năm 2020
(Từ ngày: 25/05/2020 - Đến ngày: 31/05/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 25/05/2020
07h30 - 11h35- Báo cáo quyết toán thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị báo cáo); - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế-Xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị báo cáo); - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 (Phòng Tài chính-Kế hoạch chuẩn bị báo cáo); - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị báo cáo); - Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị báo cáo); - Báo cáo công tác quản lý sử dụng đất đai 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Phòng TN&MT chuẩn bị báo cáo); - Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn (Phòng TN&MT chuẩn bị báo cáo); - Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung báo cáo); - Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Thanh tra huyện chuẩn bị báo cáo); - Báo cáo về thực hiện thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; (Phòng Tư pháp chuẩn bị báo cáo); - Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp 18 HĐND huyện (Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị báo cáo); - Báo cáo hoạt động (công tác) của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2020 (Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị báo cáo); - Báo cáo kết quả chi trả đất dịch vụ trên địa bàn huyện (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo); - Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, tiến độ thực hiện công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án (Ban quản lý DAĐTXD chuẩn bị nội dung báo cáo). - Báo cáo kết quả thực hiện các vụ việc thanh tra, tình hình tiếp dân, giải quyết KN, TC (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung báo cáo); - Một số nội dung khác.Trụ sở UBND huyệnÔng Phùng Mạnh Thắng-Chủ tịch UBND huyện chủ trì
Thứ ba 26/05/2020
Thứ tư 27/05/2020
Thứ năm 28/05/2020
Thứ sáu 29/05/2020
Thứ bảy 30/05/2020
Chủ nhật 31/05/2020