Lịch làm việc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

Tuần trước Tuần thứ 44 năm 2020
(Từ ngày: 26/10/2020 - Đến ngày: 01/11/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 26/10/2020
07h30 - 11h30- Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các cam kết mà đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ký với đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện (Phòng TN&MT chủ trì tổng hợp các nội dung và báo cáo); - Báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 7/5/2020 của UBND huyện Tam Dương về thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương (Phòng TN&MT chuẩn bị báo cáo); - Báo cáo kết quả chi trả đất dịch vụ trên địa bàn huyện (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo); - Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, tiến độ thực hiện công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án (Ban quản lý DAĐTXD báo cáo). - Báo cáo kết quả thực hiện các vụ việc thanh tra, tình hình tiếp dân, giải quyết KN, TC (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung báo cáo);Phòng họp số 2 - UBND huyện
Thứ ba 27/10/2020
Thứ tư 28/10/2020
Thứ năm 29/10/2020
Thứ sáu 30/10/2020
Thứ bảy 31/10/2020
Chủ nhật 01/11/2020