TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Danh mục
Đơn vị trả lời

xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ như thế nào?

xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ như thế nào?

Gửi bởi Phan Thành Hưng Ngày 15/01/2018

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài.

Gửi bởi Nguyễn Văn Long Ngày 17/08/2017

Bầu cử HĐND

Ngày bầu cử được quy định như thế nào? Trong trường hợp nào thì hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định? Ai có quyền quyết định?

Gửi bởi Bùi Bích Quyên Ngày 06/04/2016