Cơ cấu tổ chức bộ máy UBND huyện

29/08/2017

 

Đ/c: Thị trấn Hợp Hòa - huyện Tam Dương

ĐT: 0211.3833.184 - Email: tamduong@vinhphuc,gov.vn

 

I. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

 

Chủ tịch

Nguyễn Văn Khải 

SĐT:0211 3833270

Mail công vụ:

khainv@vinhphuc.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách:

Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND huyện.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau: Tổ chức; Cải cách hành chính; Văn bản quy phạm pháp luật; Bầu cử đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội; Chính quyền cấp xã; Địa giới hành chính; Thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ theo phân cấp quản lý; Tài chính, các quỹ tài chính theo quy định; Quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH; Đầu tư xây dựng cơ bản; Thanh tra; Quốc phòng, an ninh; Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

         

 

Phó Chủ tịch

Phùng Mạnh Thắng

SĐT:0211 3833179

mail công vụ :

thangpm@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Hữu Diễn

SĐT:0211.3833.

mail công vụ:

diennh@vinhphuc.gov.vn

 

 

Phó Chủ tịch

Đinh Văn Mười

SĐT:0211.3833.

mail công vụ:

muoidv@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: 

- Giúp Chủ tịch phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục quốc phòng-an ninh; Dạy nghề; Y tế; Dân số KHHGĐ; Văn hóa-Thông tin; Thể dục, thể thao; Truyền thanh; Lao động TB&XH; Tư pháp, tuyên truyền giáo dục pháp luật; Tôn giáo; Văn thư- Lưu trữ; Công tác Thanh niên; Kiểm soát thủ tục hành chính; Thi hành án và các vấn đề khác liên quan đến văn hóa- xã hội.

- Giúp Chủ tịch chỉ đạo một số nội dung thuộc các lĩnh vực: Cải cách hành chính; An ninh trật tự; Bảo vệ Bí mật Nhà nước; Thi đua khen thưởng.

- Theo dõi hoạt động của các cơ quan trên địa bàn: Trung tâm Y tế Tam Dương; Bảo hiểm xã hội Tam Dương; Chi cục Thi hành án Tam Dương; Trung tâm Viễn thông; Bưu điện Tam Dương; Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Tam Dương; Trung tâm Lao động và Xã hội (thuộc sở LĐ-TB-XH); Các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện; Các hội nghề nghiệp có liên quan thuộc lĩnh vực được phân công.

 

 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

Lĩnh vực phụ trách: 

- Giúp Chủ tịch phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn- An toàn cháy nổ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; Lâm nghiệp; Thủy lợi; Phát triển kinh tế hộ, trang trại, làng nghề; Đất đai, tài nguyên, môi trường; Đất dịch vụ, đất đấu giá của các dự án, công trình trên địa bàn huyện; Phòng không, không quân nhân dân.

- Theo dõi hoạt động của các cơ quan trên địa bàn: Chi cục Bảo vệ thực vật; Chi cục Thú y; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Thống kê Tam Dương; Trung tâm Giống vật nuôi; Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Tam Dương; Các Xí nghiệp thủy lợi trên địa.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực Bồi thường, giải phóng mặt bằng và Tái định cư huyện.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách, chỉ đạo đối với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư huyện.

 

 

 

 

     

Lĩnh vực phụ trách:

 - Giúp Chủ tịch phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Xây dựng nông thôn mới; Hợp tác xã dịch vụ thương mại; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Thương mại-dịch vụ; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng cơ bản; Giao thông vận tải; Phát triển đô thị; An toàn giao thông; Dân tộc; Ngoại vụ; Bộ phận cơ chế một cửa, một cửa liên thông......

- Giúp Chủ tịch phụ trách, chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện: Văn phòng UBND huyện, Công thương, Ban QLDA ĐT&XD; Văn phòng Điều phối nông thôn mới; Ban Tiếp công dân; Các hội đặc thù có liên quan thuộc lĩnh vực được phân công.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DANH SÁCH ỦY VIÊN UBND HUYỆN TAM DƯƠNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

 Nguyễn Văn Khải

Chủ tịch UBND huyện

2

 Phùng Mạnh Thắng

Phó Chủ tịch UBND huyện

3

Nguyễn Hữu Diễn

Phó chủ tịch UBND huyện

4

 Đinh Văn Mười

Phó chủ tịch UBND huyện

5

 Phí Hồng Quang

- Uỷ viên  UBND huyện

-Trưởng Công an huyện

6

 Trần Văn An

- Ủy viên UBND huyện              Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

7  Nguyễn Văn Thanh -  Ủy viên UBND huyện                - Chánh thanh tra
8 Lê Xuân Thủy 

- Ủy viên UBND huyện

- Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin

9 Nguyễn Văn Toàn

- Ủy viên UBND huyện

- Trưởng phòng Y tế

10 Nguyễn Ngọc Sơn

- Ủy viên UBND huyện

- Trưởng phòng TC-KH

11 Lê Hoàng

- Ủy viên UBND huyện

- Chánh Văn phòng

12 Phạm Ngọc Hiếu

- Ủy viên UBND huyện

- Trưởng phòng Tư pháp

13 Nguyễn Hữu Thắng

- Ủy viên UBND huyện

- Trưởng phòng Nội vụ

14 Nguyễn Anh Hùng

- Ủy viên UBND huyện

- Trưởng phòng LĐ TB&XH

15 Nguyễn Thanh Tùng

- Ủy viên UBND huyện

- Trưởng phòng Công thương

16 Nguyễn Thế Anh

- Ủy viên UBND huyện

- Trưởng phòng TN&MT

17 Nguyễn Xuân Huy

- Ủy viên UBND huyện

- Trưởng phòng GD&ĐT

18 Nguyễn Thanh Sơn

- Ủy viên UBND huyện

- Trưởng phòng NN&PTNT

 

 III. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND  HUYỆN TAM DƯƠNG

1. VĂN PHÒNG:

 

Chánh Văn phòng

 Lê Hoàng

 

Phó Chánh Văn phòng

Trương Đức Hợi

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Ngọc Ninh

Phó Chánh Văn phòng

Lại Quang Thọ

     

Điện thoại: 0211 3833359  *  0211 3895429

Mail công vụ: tamduong@vinhphuc.gov.vn

 

         * Chức năng, nhiệm vụ:

         Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

2. PHÒNG NỘI VỤ

 

Trưởng phòng 

Nguyễn Hữu Thắng

Mail công vụ:

thangnh2@vinhphuc.gov.vn

 

 

Phó Trưởng phòng 

Nguyễn Thành Trung

Phó Trưởng Phòng

Nguyễn Xuân Minh

 Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Giang Nga

     

Điện thoại: 0211 3611289

mail công vụ: noivu.tamduong@vinhphuc.gov.vn 

          * Chức năng, nhiệm vụ:

          Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

3. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Anh Hùng

Mail công vụ:

hungna@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hữu Thủy

Phó Trưởng phòng

Đỗ Thị Thu Thủy

Phó Trưởng phòng 

Phạm Thị Dung

     

Điện thoại: 0211 3833174

Mail công vụ: ldtbxh.tamduong@vinhphuc.gov.vn 

         *  Chức năng, nhiệm vụ:

        Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

4. PHÒNG TÀI  CHÍNH - KẾ HOẠCH

                                                      

 

Trưởng phòng 

Nguyễn Ngọc Sơn

Mail công vụ

sonnn2@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng 

Phạm Anh Quang

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Ngọc Thúy

 

Phó Trưởng phòng

Đào Việt Khoa

     

Điện thoại: 0211 3833183

Mail công vụ:tckh.tamduong@vinhphuc.gov.vn 

 *  Chức năng, nhiệm vụ:

         Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

5. PHÒNG GIÁO DỤC

 

Trưởng phòng 

Nguyễn Văn Kiên

 

Phó Trưởng phòng 

Hoàng Trung

Phó Trưởng Phòng

Vũ Thị Kim Anh

Phó Trưởng phòng

 Trần Văn Thúy

     

Điện thoại: 0211 3833444

Mail công vụ: gddt.tamduong@vinhphuc.gov.vn 

          * Chức năng, nhiệm vụ:

      Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

6. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

                                                     

 

Trưởng phòng 

 Lê Xuân Thủy

 

Phó Trưởng phòng 

Nguyễn Ngọc Lân

Phó Trưởng phòng 

Bùi Đức Hiếu

Phó Trưởng phòng 

Đoàn Ngọc Chiến

     

Điện thoại: 0211 3833173

Mail công vụ: vhtt.tamduong@vinhphuc.gov.vn

       *  Chức năng, nhiệm vụ:

      Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

7. PHÒNG TÀI  NGUYÊN VÀ MÔI  TRƯỜNG

                                                   

 

 

 

Phó Trưởng phòng phụ trách

 Bùi Văn Quân

Phó Trưởng phòng 

Nguyễn Xuân Vỹ

Phó Trưởng phòng 

Nguyễn Hoàng Thái

     

Điện thoại: 0211 3833156

Mail công vụ: tnmt.tamduong@vinhphuc.gov.vn

        *  Chức năng, nhiệm vụ:

        Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, đảo).


8. PHÒNG TƯ PHÁP

 

Trưởng phòng 

Phạm Ngọc Hiếu

Mail công vụ:

hieupn@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Việt Trung

 

Phó Trưởng phòng

Phí Sỹ Hùng

     

Điện thoại: 0211 3833161

Mail công vụ: tuphap.tamduong@vinhphuc.gov.vn 

         *  Chức năng, nhiệm vụ:

        Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

9. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

Trưởng phòng

 Nguyễn Thanh Sơn

SĐT:0983825354

Mail công vụ:

sonnt2@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

 Trần Quốc Trí

 

Phó Trưởng phòng

 Lê Anh Dũng

     

Điện thoại: 0211 3833129

Mail công vụ:nnptnt.tamduong@vinhphuc.gov.vn

         *  Chức năng, nhiệm vụ:

        Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

10. THANH TRA

 

 

Chánh Thanh tra

 Nguyễn Văn Thanh

Mail công vụ:

thanhnv7@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Chánh Thanh tra

 Trần Ngọc Bính

 

 

 

     

Điện thoại: 0211 3833182 

Mail công vụ: thanhtra.tamduong@vinhphuc.gov.vn 

        * Chức năng, nhiệm vụ:

        Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.


11. PHÒNG CÔNG THƯƠNG

 

Trưởng phòng

Nguyễn Thanh Tùng

Mail công vụ:

tungnt5@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

Phạm Quốc Anh

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Đức Tiến

Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Đức Thiện

Điện thoại: 0211 3833130

Mail công vụ:congthuong.tamduong@vinhphuc.gov.vn

         * Chức năng, nhiệm vụ:

       Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.


12. PHÒNG Y TẾ

 

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Toàn

Mail công vụ:toannv4@vinhphuc.gov.vn

SĐT: 0979.012.286

SĐT phòng: 0211 3897692

Mail công vụ phòng: yte.tamduong@vinhphuc.gov.vn

       * Chức năng, nhiệm vụ:

      Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

IV. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

I. ĐÀI TRUYỀN THANH

                                                     

Trưởng Đài

Phùng Xuân Dũng

Mail công vụ:

dungpx@vinhphuc.gov.vn

 Phó Trưởng Đài

Nguyễn Thị Phương

Điện thoại: 0211 3833333

Mail công vụ: dtt.tamduong@vinhphuc.gov.vn

           * Chức năng, nhiệm vụ:

          Đài Truyền thanh huyện là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền cấp huyện.

        Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của Pháp luật.

        Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình cấp Tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

         Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn. 

2. TT VĂN HÓA - THỂ THAO

 

 

(ảnh)

Giám đốc

 
 

Phó giám đốc

 Phùng Đăng Nguyên

SĐT:

Mail công vụ:

 

Phó Giám đốc phụ trách

Nguyễn Chí Phương

SĐT:

Mail công vụ:

 

 

 

Điện thoại: 

Mail công vụ: ttvhtt.tamduong@vinhphuc.gov.vn

          * Chức năng, nhiệm vụ:

- Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương;

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở;

- Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn

3. TRẠM KHUYẾN NÔNG

 

 

 

Trưởng trạm 

Phan Việt Nhuận

SĐT : 0982151998

mail công vụ:

 nhuanpv@vinhphuc.gov.vn

 

Phó trạm

Trần Văn Thuận

 

Phó trạm

 Nguyễn Đức Thuận

Điện thoại: 0211 3833181 

Mail công vụ: tkn.tamduong@vinhphuc.gov.vn

   *  Chức năng, nhiệm vụ:

4. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

 

Trưởng Ban:

Nguyễn Thanh Tùng

Mail công vụ:

tungnt6@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng ban: Hứa Mạnh Sơn

Điện thoại:

Mail công vụ: gpmbptqd.tamduong@vinhphuc.gov.vn

 *  Chức năng, nhiệm vụ:

- Phối hợp với các phòng chuyên môn của UBND huyện theo dõi tổng hợp việc lập quy hoạch chi tiết, thu hồi đất theo quy định đối với các dự án xây dựng mới triển khai, dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng, tham mưu lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công công trình theo quy định của luật đấu thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trực tiếp quản lý thực hiện các dự án triển khai thi công và giám sát việc thi công xây dựng công trình, nghiệm thu, lập báo cáo quyết toán công trình đảm bảo đúng quy định của nhà nước.

- Quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật hiện hành khi UBND huyện giao

- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ  xây dựng, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và an toàn lao động của công trình xây dựng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

5. BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

 

Trưởng Ban: Lỗ Tiến Sỹ

Mail công vụ:

sylt@vinhphuc.gov.vn

SĐT: 0985.892.248

Phó Trưởng ban:

Nguyễn Tường Vân

vannt3@vinhphuc.gov.vn

 

 

SĐT phòng: 0211 3611755 

Mail công vụ phòng:Gpmbptqd.tamduong@vinhphuc.gov.vn

 *  Chức năng, nhiệm vụ:

 

V. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CỦA HUYỆN

 

 STT

Tên xã, thị trấn

Số điện thoại văn phòng

Mail công vụ

1

TT Hợp Hòa

0211 3833 184

hophoa@vinhphuc.gov.vn

2

An Hòa

0211 3833 021

anhoa@vinhphuc.gov.vn

3

Đồng Tĩnh

0211 3833 234

dongtinh@vinhphuc.gov.vn

4

Hoàng Hoa

0211 3833 077

hoanghoa@vinhphuc.gov.vn

5

Hướng Đạo

0211 3833 103

huongdao@vinhphuc.gov.vn

6

Kim Long

0211 3853 070

kimlong@vinhphuc.gov.vn

7

Đạo Tú

0211 3833 292

daotu@vinhphuc.gov.vn

8

Duy Phiên

0211 3833 295

duyphien@vinhphuc.gov.vn

9

Hoàng Đan

0211 3833 056

hoangdan@vinhphuc.gov.vn

10

Hoàng Lâu

0211 3825 028

hoanglau@vinhphuc.gov.vn

11

Hợp Thịnh

0211 3825 003

hopthinh@vinhphuc.gov.vn

12

Vân Hội

0211 3825 023

vanhoi@vinhphuc.gov.vn

13

Thanh Vân

0211 3833 300

thanhvan@vinhphuc.gov.vn

 (Chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, ngày 05 tháng 05 năm 2014, Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: