Cơ cấu tổ chức bộ máy UBND huyện

03/06/2019

 

Đ/c: Thị trấn Hợp Hòa - huyện Tam Dương

ĐT: 0211.3833.184 - Email: tamduong@vinhphuc,gov.vn

 

I. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

 

Chủ tịch

Phùng Mạnh Thắng 

SĐT:0211 3833270

Mail công vụ: thangpm@vinhphuc.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách:

Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND huyện.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau: Tổ chức; Cải cách hành chính; Văn bản quy phạm pháp luật; Bầu cử đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội; Chính quyền cấp xã; Địa giới hành chính; Thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ theo phân cấp quản lý; Tài chính, các quỹ tài chính theo quy định; Quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH; Đầu tư xây dựng cơ bản; Thanh tra; Quốc phòng, an ninh; Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

       

 

Phó Chủ tịch

Đặng Công Hòa

SĐT: 0211 3833. 184

mail công vụ :

Hoadc@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch

 

SĐT: 0211.3833.184

mail công vụ:

.....@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: 

- Giúp Chủ tịch phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo; Bưu chính, viễn thông; Bảo hiểm; Văn hóa-Thông tin; Thể dục, thể thao; Truyền thanh; Tôn giáo; Văn thư- Lưu trữ; Công tác Thanh niên; Y tế; An toàn vệ sinh thực phẩm; Dân số, gia đình; Địa giới hành chính; Dân tộc; Ngoại vụ; Thi hành án dân sự; Chỉ đạo một số nội dung thuộc các lĩnh vực: Cải cách hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính, An ninh trật tự, Bảo vệ Bí mật Nhà nước, Thi đua, khen thưởng- kỷ luật.

- Theo dõi hoạt động của các cơ quan trên địa bàn: Trung tâm Y tế Tam Dương; Bảo hiểm xã hội Tam Dương; Chi cục Thi hành án Tam Dương; Trung tâm Viễn thông; Bưu điện Tam Dương; Các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện; Các hội nghề nghiệp có liên quan thuộc lĩnh vực được phân công.

- Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin liên quan lĩnh vực công tác phụ trách;

- Làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện.

- Chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Giúp Chủ tịch thực hiện duy trì mối quan hệ với Ủy ban MTTQVN huyện, các đoàn thể chính trị- xã hội trong huyện và các tổ chức hợp pháp khác.

- Giúp Chủ tịch phụ trách, chỉ đạo các phòng, cơ quan thuộc UBND huyện: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa-Thông tin; Y tế; Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao; Trung tâm hành chính công; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện; Các hội đặc thù có liên quan thuộc lĩnh vực được phân công.

- Cùng Chủ tịch chỉ đạo một số nội dung công việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về lĩnh vực quản lý dự án.

- Theo dõi hoạt động quản lý hành chính Nhà nước của các xã: Kim Long, Hướng Đạo, Đạo Tú, Hoàng Hoa, Đồng Tĩnh.

     

 

 

 

 

 

 

 

     

Lĩnh vực phụ trách:

 - Giúp Chủ tịch phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Thương mại-dịch vụ; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải; Phát triển đô thị; Một số nội dung về quy hoạch, xây dựng; Phát triển cụm công nghiệp; cụm Kinh tế-xã hội; An toàn giao thông; Bồi thường, giải phóng mặt bằng và Tái định cư; Thuế; Hợp tác xã dịch vụ thương mại; Công tác thống kê và các quỹ tài chính theo quy định; Lao động- Thương binh- Xã hội; Giảm nghèo, từ thiện, nhân đạo; Tư pháp, tuyên truyền giáo dục pháp luật; Bồi thường nhà nước.

- Theo dõi hoạt động của các cơ quan trên địa bàn: Chi cục thống kê; Chi cục Thuế; Kho bạc Nhà nước huyện; Ngân hàng Công thương chi nhánh Tam Dương; Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Tam Dương; Điện lực Tam Dương; Đội Quản lý thị trường số 4 (địa bàn Tam Dương); Trung tâm sát hạnh và Đào tạo lái xe trên địa bàn; Các hội nghề nghiệp có liên quan thuộc lĩnh vực được phân công.

- Làm Chủ tịch hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của huyện;

- Chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin liên quan lĩnh vực công tác phụ trách;

- Giúp Chủ tịch phụ trách, chỉ đạo các phòng, cơ quan thuộc UBND huyện: Kinh tế và Hạ tầng; Lao động- Thương binh và Xã hội; Tư pháp; Hội Chữ thập đỏ; Các hội đặc thù có liên quan thuộc lĩnh vực được phân công;

- Cùng Chủ tịch chỉ đạo một số nội dung công việc của phòng Tài chính-Kế hoạch về công tác quyết toán; Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện về công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư;

- Theo dõi hoạt động quản lý hành chính Nhà nước của các xã, thị trấn: Hợp Hòa, An Hòa, Hoàng Đan, Hoàng Lâu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DANH SÁCH ỦY VIÊN UBND HUYỆN TAM DƯƠNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

 Phùng Mạnh Thắng

Chủ tịch UBND huyện

2

Đặng Công Hòa

Phó Chủ tịch UBND huyện

3

 Nguyễn Ngọc Hải Chủ nhiệm UBKT - Chánh thanh tra

4

Nguyễn Thị Giang Nga

 Phụ trách Phòng Nội vụ

5

Lê Anh Dũng Trưởng phòng KT&HT

6

Nguyễn Vũ Trung

Trưởng phòng TC-KH

7  Lê Xuân Thủy Trưởng phòng VH&TT
8 Nguyễn Văn Kiên

Trưởng Phòng GD&ĐT

9 Đào Hải Nam Chánh Văn phòng
10 Nguyễn Anh Hùng

Trưởng phòng Tư pháp

11 Nguyễn Hữu Thắng Trưởng phòng LĐ TB&XH
12 Nguyễn Thanh Sơn

Trưởng phòng NN&PTNT

13 Trần Mạnh Thắng Trưởng Công an huyện
14 Kim Trọng Hiếu

Chỉ huy Trưởng BCHQS

     

 

 III. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND  HUYỆN TAM DƯƠNG

1. VĂN PHÒNG:

 

 

Chánh Văn phòng

Đào Hải Nam

mail: Namdh3@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Ngọc Lân

Mail:Lannn@vinhphuc.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Ngọc Ninh

Mail:Ninhnn@vinhphuc.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Hưng

Mail:Hungn@vinhphuc.gov.vn

     

Điện thoại: 0211 3833359  *  0211 3895429

Mail công vụ: tamduong@vinhphuc.gov.vn

 

         * Chức năng, nhiệm vụ:

         Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

2. PHÒNG NỘI VỤ

 

 Phụ trách phòng

Nguyễn Thị Giang Nga

Mail: ngantg@vinhphuc.gov.vn

 

 

Phó Trưởng Phòng

Nguyễn Xuân Minh

Mail: minhnx@vinhphuc.gov.vn

 


Phó Trưởng phòng

Đào Việt Khoa

Mail:khoadv3@vinhphuc.gov,vn
     

Điện thoại: 0211 3611289

mail công vụ: noivu.tamduong@vinhphuc.gov.vn 

          * Chức năng, nhiệm vụ:

          Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

3. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

Trưởng phòng 

Nguyễn Hữu Thắng

Mail công vụ:

thangnh2@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hữu Thủy

Mail công vụ: ThuyNH@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Đỗ Thị Thu Thủy

Mail công vụ:  ThuyDTT@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Đức Thiện

Mail công vụ: ThienND@vinhphuc.gov.vn

     

Điện thoại: 0211 3833174

Mail công vụ: ldtbxh.tamduong@vinhphuc.gov.vn 

         *  Chức năng, nhiệm vụ:

        Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

4. PHÒNG TÀI  CHÍNH - KẾ HOẠCH

                                                      

 

Trưởng phòng

Nguyễn Vũ Trung

Mail công vụ: TrungNV@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng 

Phạm Thị Dung

Mail công vụ:  DungPT5@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Ngọc Thúy

Mail công vụ: ThuyNN@vinhphuc.gov.vn

     

Điện thoại: 0211 3833183

Mail công vụ:tckh.tamduong@vinhphuc.gov.vn 

 *  Chức năng, nhiệm vụ:

         Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

5. PHÒNG GIÁO DỤC

 

Trưởng phòng 

Nguyễn Văn Kiên

Mail công vụ: KienNV@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng 

Hoàng Trung

Mail công vụ: TrungH@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng Phòng

Vũ Thị Kim Anh

Mail công vụ: AnhVTK@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng Phòng

Lại Quang Thọ

Mail công vụ: ThoLQ@vinhphuc.gov.vn

     

Điện thoại: 0211 3833444

Mail công vụ: gddt.tamduong@vinhphuc.gov.vn 

          * Chức năng, nhiệm vụ:

      Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

6. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

                                                     

 

Trưởng phòng 

 Lê Xuân Thủy

Mail: thuylx@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng 

Bùi Đức Hiếu

Mail: hieubd@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng 

Đoàn Ngọc Chiến

Chiendn@vinhphuc.gov.vn

     

Điện thoại: 0211 3833173

Mail công vụ: vhtt.tamduong@vinhphuc.gov.vn

       *  Chức năng, nhiệm vụ:

      Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

7. PHÒNG TÀI  NGUYÊN VÀ MÔI  TRƯỜNG

                                                   

 

Trưởng phòng

 Bùi Văn Quân

Mail công vụ: QuanBV@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

 Lỗ Tiến Sỹ

Mail công vụ:

sylt@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng 

Nguyễn Hoàng Thái

Mail công vụ: ThaiNH2@vinhphuc.gov.vn

     

Điện thoại: 0211 3833156

Mail công vụ: tnmt.tamduong@vinhphuc.gov.vn

        *  Chức năng, nhiệm vụ:

        Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, đảo).


8. PHÒNG TƯ PHÁP

 

 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Anh Hùng

Mail công vụ:

hungna@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Việt Trung

Mail công vụ: TrungNV3@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Hoàng Văn Hồng

Mail công vụ: HongHV@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Phí Sỹ Hùng

Mail công vụ: HungPS@vinhphuc.gov.vn

     

Điện thoại: 0211 3833161

Mail công vụ: tuphap.tamduong@vinhphuc.gov.vn 

         *  Chức năng, nhiệm vụ:

        Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

9. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTrưởng phòng

 

 Nguyễn Thanh Sơn

SĐT:0983825354

Mail công vụ:

sonnt2@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

 Trần Quốc Trí

Mail công vụ: TriTQ@vinhphuc.gov.vn

 

 

Phó Trưởng phòng 

Nguyễn Thành Trung

Mail công vụ: TrungNT@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

     

Điện thoại: 0211 3833129

Mail công vụ:nnptnt.tamduong@vinhphuc.gov.vn

         *  Chức năng, nhiệm vụ:

        Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

10. THANH TRA

 

 

Chánh Thanh tra

Nguyễn Ngọc Hải

Mail công vụ: HaiNN@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Chánh Thanh tra

 Trần Ngọc Bính

Mail công vụ: BinhTN@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Văn Thanh

Mail công vụ: ThanhNV@vinhphuc.gov.vn

     

Điện thoại: 0211 3833182 

Mail công vụ: thanhtra.tamduong@vinhphuc.gov.vn 

        * Chức năng, nhiệm vụ:

        Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.


11. PHÒNG KINH TẾ- HẠ TẦNG

 

Trưởng phòng

 Lê Anh Dũng

Mail công vụ: DungLA@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

Phạm Quốc Anh

Mail công vụ: AnhPQ@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Đức Tiến

Mail công vụ: TienND@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng phòng 

Phạm Anh Quang

Mail công vụ: Quang PA@vinhphuc.gov.vn

Điện thoại: 0211 3833130

Mail công vụ:congthuong.tamduong@vinhphuc.gov.vn

         * Chức năng, nhiệm vụ:

       Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

 

IV. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

I. Trung tâm VH-TT-TT

                                                     

 

 

 

Phó Giám đốc phụ trách

Phùng Xuân Dũng

Mail công vụ:

dungpx@vinhphuc.gov.vn

 
 

 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Chí Phương

Mail công vụ: PhuongNC@vinhphuc.gov.vn

Phó giám đốc 

Lê Văn Quân

Mail công vụ: QuanLV3@vinhphuc.gov.vn

 

Điện thoại: 0211 3833333

Mail công vụ: dtt.tamduong@vinhphuc.gov.vn

           * Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chức năng

 

2. Nhiệm vụ

3. Quyền hạn

3. TRẠM KHUYẾN NÔNG

 
 
 

 

Trưởng trạm 

Phan Việt Nhuận

SĐT : 0982151998

mail công vụ:

 nhuanpv@vinhphuc.gov.vn

 
   

Phó trạm trưởng

 Phùng Đăng Nguyên

Mail công vụ: NguyenPD@vinhphuc.gov.vn

 

 

Phó trạm trưởng

Trần Văn Thuận

Mail công vụ: ThuanTV3@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

Điện thoại: 0211 3833181 

Mail công vụ: tkn.tamduong@vinhphuc.gov.vn

   *  Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

- Trạm Khuyến Nông là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến khích phát triẻn ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện, nhằm hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp nông thôn. Chịu sự quản lý toàn diện của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư .

- Trạm Khuyến Nông, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của nhà nước.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tham mưu cho UBND huyện và tham gia chỉ đạo sản xuất trong các lĩnh vực nông nghiệp.

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, thông tin thị trường, giá cả, phổ biến điển hình tiên tiến trong sản xuất, quản lý, kinh doanh, phát triển nông, lâm, thuỷ sản.

- Hướng dẫn và cung cấp thông tin cho người sản xuất bằng nhiều hình thức như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ, triển lãm và các hình thức thông tin tuyên truyền khác.

- Bồi dưỡng, tập huấn và truyền nghề cho người sản xuất để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, quản lý kinh tế trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản.

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người hoạt động khuyến nông.

- Xây dựng các mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp với từng địa phương, nhu cầu của người sản xuất.

- Triển khai các Dự án, đề tài ứng dụng tiến bộ KHKT, xây dựng và thực hiện mô hình công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản.

- Chuyển giao kết quả tiến bộ KHKT từ các mô hình trình diễn nhân ra diện rộng.

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện các Chương trình, Dự án Khuyến nông, tổ chức thăm quan học tập các mô hình sản xuất có hiệu quả ở trong và ngoài tỉnh cho người sản xuất.

- Tư vấn hỗ trợ chính sách, pháp luật, lập các Dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, thuỷ sản và ngành nghề nông thôn.

- Dịch vụ trong các lĩnh vực: Tập huấn, cung cấp thông tin,chuyển giao tiến bộ KHKT, xúc tiến thương mại, thị trường, cung cấp dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp bao gồm giống, BVTV, Thú y, công cụ nông nghiệp, thuỷ nông, thuỷ sản theo quy định của pháp luật.

- Quảng bá giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, tiêu thu sản phẩm.

- Quản lý tài chính, tài sản được giao và đội ngũ cán bộ, viên chức, cán bộ khuyến nông cơ sở theo quy định.

 - Thực hiện nhiệm vụ khác khi được UBND huyện giao.

 

 

4. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

 

Giám đốc

Phan Thanh Điền

Mail công vụ:

Dienpt@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Giám đốc:

 Hứa Mạnh Sơn

Sonhm@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Điện thoại:

Mail công vụ: gpmbptqd.tamduong@vinhphuc.gov.vn

 *  Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng

- Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách được giao;

- Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định;

- Quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình hoàn thành thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư khi được người quyết định đầu tư giao;

- Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;

- Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao;

- Chuyên trách giúp UBND huyện tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn huyện theo quy định;

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư huyện được thành lập theo từng dự án cụ thể.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư.

- Tham mưu, giúp UBND huyện và Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư huyện lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;

-Tuyên truyền, phổ biến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các văn bản quy định của Nhà nước có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho công dân; tiếp nhận các khiếu nại, kiến nghị của công dân và các tổ chức về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, báo cáo UBND huyện và giải quyết khi được cơ quan cấp trên ủy quyền.

b) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm:

- Lập kế hoạch dự án: lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;

- Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;

- Các nhiệm vụ thực hiện dự án: thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;

- Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình;

- Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định;

- Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình: tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban quản lý dự án theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

c) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án gồm:

- Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng;

- Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

d) Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.

đ) Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ Điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

 

V. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CỦA HUYỆN

 

 STT

Tên xã, thị trấn

Số điện thoại văn phòng

Mail công vụ

1

TT Hợp Hòa

0211 3833 184

hophoa@vinhphuc.gov.vn

2

An Hòa

0211 3833 021

anhoa@vinhphuc.gov.vn

3

Đồng Tĩnh

0211 3833 234

dongtinh@vinhphuc.gov.vn

4

Hoàng Hoa

0211 3833 077

hoanghoa@vinhphuc.gov.vn

5

Hướng Đạo

0211 3833 103

huongdao@vinhphuc.gov.vn

6

Kim Long

0211 3853 070

kimlong@vinhphuc.gov.vn

7

Đạo Tú

0211 3833 292

daotu@vinhphuc.gov.vn

8

Duy Phiên

0211 3833 295

duyphien@vinhphuc.gov.vn

9

Hoàng Đan

0211 3833 056

hoangdan@vinhphuc.gov.vn

10

Hoàng Lâu

0211 3825 028

hoanglau@vinhphuc.gov.vn

11

Hợp Thịnh

0211 3825 003

hopthinh@vinhphuc.gov.vn

12

Vân Hội

0211 3825 023

vanhoi@vinhphuc.gov.vn

13

Thanh Vân

0211 3833 300

thanhvan@vinhphuc.gov.vn

 (Chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, ngày 05 tháng 05 năm 2014, Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: