Cơ cấu tổ chức bộ máy UBND huyện

31/05/2021

 

Đ/c: Thị trấn Hợp Hòa - huyện Tam Dương

ĐT: 0211.3833.184 - Email: tamduong@vinhphuc.gov.vn

 

I.  LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 

Phó Bí thư HU - Chủ tịch UBND huyện

Phùng Mạnh Thắng 

SĐT:0211 3833270

Mail công vụ: thangpm@vinhphuc.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của UBND huyện Tam Dương.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau: Công tác tổ chức, cán bộ; thi đua - khen thưởng - kỷ luật; công tác quy hoạch, kế hoạch tổng thể tài chính ngân sách, kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện; kế hoạch đầu tư công; chủ trương đầu tư các dự án theo thẩm quyền; quốc phòng; an ninh; thanh tra; phòng chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân thuộc thẩm quyền của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện; đối nội, đối ngoại.

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và Kho bạc Nhà nước huyện; giữ mối liên hệ thường xuyên với Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Tòa án nhân dân huyện.

- Là Người phát ngôn của UBND huyện.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các phòng, cơ quan của UBND huyện: Tài chính - Kế hoạch; Nội vụ; Thanh tra huyện; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Ban tiếp Công dân.

- Báo cáo công tác và giữ mối quan hệ phối hợp hoạt động với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện và cấp trên theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Phó Chủ tịch UBND huyện

Lê Xuân Bình

SĐT: 02113.833184

Mail: Binhlx3@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: 

- Giúp Chủ tịch UBND huyện chủ trì, chỉ đạo giải quyết, thực hiện các lĩnh vực: Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh & Xã hội; giảm nghèo; từ thiện, nhân đạo; văn hóa - thông tin; y tế; dân số, gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; thể dục, thể thao; truyền thanh; tư pháp; tuyên truyền giáo dục pháp luật; bồi thường nhà nước; tôn giáo; công tác dân vận chính quyền; văn thư -lưu trữ; cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính; bảo vệ bí mật nhà nước; phòng chống khủng bố; địa giới hành chính; dân tộc, ngoại vụ; bưu chính, viễn thông; bảo hiểm; công tác thanh niên; thi hành án dân sự; Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; Khoa học công nghệ, Hội đồng sáng kiến; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; lâm nghiệp; chăn nuôi, thủy lợi; phát triển kinh tế hộ, trang trại, làng nghề; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - an toàn cháy nổ; diễn tập phòng thủ của huyện và cấp xã; phòng không, không quân nhân dân; Công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về quản lý các dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; quyết toán các dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách có sử dụng nguồn vốn nhà nước.

- Giúp Chủ tịch: Giải quyết một số nội dung trong quá trình tiến hành kiểm điểm, thi hành kỷ luật cán bộ về lĩnh vực phụ trách hoặc khi được Chủ tịch giao; Chỉ đạo công tác thi đua - khen thưởng của các nhà trường thuộc trách nhiệm quản lý của UBND huyện.

- Làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công đối với lĩnh vực được phân công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (căn cứ tình hình cụ thể, Chủ tịch sẽ quyết định thành lập hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư đối với một số dự án cụ thể).

- Chỉ đạo và ký văn bản gửi tỉnh; các sở ngành của tỉnh; Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện, về lĩnh vực đã được giao chỉ đạo, phụ trách; một số nội dung về lĩnh vực thanh tra, về giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và các báo cáo kinh tế - xã hội,...

- Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin liên quan lĩnh vực phụ trách và chỉ đạo.

- Giúp Chủ tịch thực hiện duy trì mối quan hệ với: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách, chỉ đạo; Ủy ban MTTQVN huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện và các tổ chức hợp pháp khác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện: Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng HĐND&UBND huyện; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa và Thông tin; Tư pháp; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao; Trung tâm GDNN-GDTX huyện; Hội Chữ thập đỏ; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Văn phòng Điều phối Nông thôn mới; Trạm Khuyến nông và các hội đặc thù có liên quan thuộc lĩnh vực được giao phụ trách, chỉ đạo.

- Theo dõi hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện: Trung tâm Y tế Tam Dương, Bảo hiểm xã hội Tam Dương, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Tam Dương, Chi cục Thi hành án dân sự Tam Dương, Trung tâm Viễn thông; Bưu điện Tam Dương; các trường THPT trên địa bàn huyện; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Chăn nuôi và Thú y; Hạt Kiểm lâm; Trung tâm Giống vật nuôi; các công ty, xí nghiệp thủy lợi phục vụ tưới tiêu trên địa bàn huyện; các hợp tác xã, các hội nghề nghiệp có liên quan thuộc lĩnh vực được giao chỉ đạo.

- Theo dõi hoạt động quản lý hành chính nhà nước của các xã: Hướng Đạo, Hoàng Hoa, Đồng Tĩnh, An Hòa, Duy Phiên, Hoàng Đan, Hợp Thịnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

 

 

Phó Chủ tịch UBND huyện

Nguyễn Minh Thể

SĐT: 0211.3833.184

Mail: Thenm@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Chủ tịch UBND huyện chủ trì, chỉ đạo giải quyết, thực hiện các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đất đai, tài nguyên - môi trường, khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn; đấu giá quyền sử dụng đất; bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; đầu tư xây dựng cơ bản; công thương; giao thông vận tải; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị và hạ tầng đô thị; quy hoạch xây dựng; kiến trúc; quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu kinh tế; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện, quỹ bảo trì đường bộ; quyết toán các dự án thuộc lĩnh vực được phân công có sử dụng nguồn vốn nhà nước; thuế; quản lý nhà nước về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; công tác thống kê; công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về quản lý các dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tổ chức thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân thuộc lĩnh vực được giao hoặc phụ trách, khi được Chủ tịch UBND huyện phân công.

- Làm Chủ tịch hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của huyện; Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công đối với lĩnh vực được phân công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (căn cứ tình hình cụ thể, Chủ tịch sẽ quyết định thành lập hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư đối với một số dự án cụ thể).

- Chỉ đạo và ký văn bản gửi Tỉnh; các sở, ngành của tỉnh; Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện và một số nội dung về lĩnh vực thanh tra, về giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực được giao chỉ đạo, phụ trách hoặc khi Chủ tịch UBND huyện giao.

- Giúp Chủ tịch xem xét, giải quyết một số nội dung trong quá trình tiến hành kiểm điểm, thi hành kỷ luật cán bộ về lĩnh vực phụ trách hoặc khi được Chủ tịch giao.

- Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin liên quan lĩnh vực phụ trách và chỉ đạo.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các phòng, cơ quan của UBND huyện: Tài nguyên và Môi trường;  Kinh tế và Hạ tầng.

- Theo dõi hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện: Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Tam Dương; Chi cục Thuế; Chi cục Thống kê; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ngân hàng Công thương chi nhánh Tam Dương; Đội Quản lý thị trường, Điện lực Tam Dương; các hợp tác xã, các hội nghề nghiệp có liên quan thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

- Giúp Chủ tịch thực hiện duy trì mối quan hệ với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách, chỉ đạo và các tổ chức hợp pháp khác khi được Chủ tịch giao.

- Theo dõi hoạt động quản lý hành chính nhà nước của các xã, thị trấn: Hợp Hòa,  Hoàng Lâu, Kim Long, Đạo Tú, Vân Hội, Thanh Vân.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

 

 

I. DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND HUYỆN TAM DƯƠNG

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

 Phùng Mạnh Thắng

PBT HU, Chủ tịch UBND huyện

2

 Lê Xuân Bình

UVBTV - Phó chủ tịch UBND huyện

3

 Nguyễn Minh Thể HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện

4

Lê Anh Dũng HUV - Trưởng phòng KT&HT

5

Nguyễn Vũ Trung HUV - Trưởng phòng TC-KH

6

Lê Xuân Thủy HUV - Trưởng phòng VH&TT
7  Nguyễn Văn Kiên HUV - Trưởng Phòng GD&ĐT
8 Đào Hải Nam HUV - Chánh Văn phòng
9 Trần Quốc Chí HUV - Trường phòng  NN&PTNT
10 Kim Trọng Hiếu UVBTV - CHT BCH quân sự huyện
11 Trần Mạnh Thắng UVBTV - Trưởng Công an huyện
12 Bùi Văn Quân Trưởng phòng LĐTB&XH huyện
13 Nguyễn Văn Thanh  HUV - Trưởng phòng TN&MT
     

I. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND  HUYỆN TAM DƯƠNG

1. VĂN PHÒNG:

 

 

Chánh Văn phòng

Đào Hải Nam

mail: Namdh3@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Ngọc Lân

Mail:Lannn@vinhphuc.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Ngọc Ninh

Mail:Ninhnn@vinhphuc.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Hưng

Mail:Hungn@vinhphuc.gov.vn

     

Điện thoại: 0211 3833359  *  0211 3895429

Mail công vụ: tamduong@vinhphuc.gov.vn

 

         * Chức năng, nhiệm vụ:

         Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

2. PHÒNG NỘI VỤ

 

 Phụ trách phòng

Nguyễn Thị Giang Nga

Mail: ngantg@vinhphuc.gov.vn

 

 

Phó Trưởng Phòng

Nguyễn Xuân Minh

Mail: minhnx@vinhphuc.gov.vn

 


Phó Trưởng phòng

Đào Việt Khoa

Mail:khoadv3@vinhphuc.gov,vn
     

Điện thoại: 0211 3611289

mail công vụ: noivu.tamduong@vinhphuc.gov.vn 

          * Chức năng, nhiệm vụ:

          Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

3. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Trưởng phòng

 Bùi Văn Quân

Mail công vụ: QuanBV@vinhphuc.gov.vn

 

 

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hữu Thủy

Mail công vụ: ThuyNH@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng phòng 

Đỗ Thị Thu Thủy

Mail công vụ:  ThuyDTT@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Đức Thiện

Mail công vụ: ThienND@vinhphuc.gov.vn

     

Điện thoại: 0211 3833174

Mail công vụ: ldtbxh.tamduong@vinhphuc.gov.vn 

         *  Chức năng, nhiệm vụ:

        Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

4. PHÒNG TÀI  CHÍNH - KẾ HOẠCH

                                                      

 

Trưởng phòng

Nguyễn Vũ Trung

Mail công vụ: TrungNV@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng 

Phạm Thị Dung

Mail công vụ:  DungPT5@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Ngọc Thúy

Mail công vụ: ThuyNN@vinhphuc.gov.vn

     

Điện thoại: 0211 3833183

Mail công vụ:tckh.tamduong@vinhphuc.gov.vn 

 *  Chức năng, nhiệm vụ:

         Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

5. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Trưởng phòng 

Nguyễn Văn Kiên

Mail công vụ: KienNV@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng 

Hoàng Trung

Mail công vụ: TrungH@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng Phòng

Vũ Thị Kim Anh

Mail công vụ: AnhVTK@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng Phòng

Lại Quang Thọ

Mail công vụ: ThoLQ@vinhphuc.gov.vn

     

Điện thoại: 0211 3833444

Mail công vụ: gddt.tamduong@vinhphuc.gov.vn 

          * Chức năng, nhiệm vụ:

      Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

6. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

                                                     

 

Trưởng phòng 

 Lê Xuân Thủy

Mail: thuylx@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng 

Bùi Đức Hiếu

Mail: hieubd@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng 

Đoàn Ngọc Chiến

Chiendn@vinhphuc.gov.vn

     

Điện thoại: 0211 3833173

Mail công vụ: vhtt.tamduong@vinhphuc.gov.vn

       *  Chức năng, nhiệm vụ:

      Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

7. PHÒNG TÀI  NGUYÊN VÀ MÔI  TRƯỜNG

                                                   

 

   Trưởng phòng

Nguyễn Văn Thanh

Mail công vụ: ThanhNV@vinhphuc.gov.vn   

 

 

                                                                

 

Phó Trưởng phòng 

Nguyễn Hoàng Thái

Mail công vụ: ThaiNH2@vinhphuc.gov.vn

     

Điện thoại: 0211 3833156

Mail công vụ: tnmt.tamduong@vinhphuc.gov.vn

        *  Chức năng, nhiệm vụ:

        Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, đảo).


8. PHÒNG TƯ PHÁP

 

 

Phó Trưởng phòng - Phụ trách

Phí Sỹ Hùng

Mail công vụ: HungPS@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Việt Trung

Mail công vụ: TrungNV3@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

      Phó Trưởng phòng

    Hoàng Văn Hồng

Mail công vụ: HongHV@vinhphuc.gov.vn

     

Điện thoại: 0211 3833161

Mail công vụ: tuphap.tamduong@vinhphuc.gov.vn 

         *  Chức năng, nhiệm vụ:

        Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

9. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

    

Trưởng phòng 

 Trần Quốc Chí

Mail công vụ: TriTQ@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng 

Nguyễn Thành Trung

Mail công vụ: TrungNT@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

     

Điện thoại: 0211 3833129

Mail công vụ:nnptnt.tamduong@vinhphuc.gov.vn

         *  Chức năng, nhiệm vụ:

        Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

10. THANH TRA

 

 

Phó Chánh Thanh tra - Phụ trách

 Lỗ Tiến Sỹ

Mail công vụ:

sylt@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

Phó Chánh Thanh tra

 Trần Ngọc Bính

Mail công vụ: BinhTN@vinhphuc.gov.vn

 

 

     

Điện thoại: 0211 3833182 

Mail công vụ: thanhtra.tamduong@vinhphuc.gov.vn 

        * Chức năng, nhiệm vụ:

        Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.


11. PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

 

Trưởng phòng

 Lê Anh Dũng

Mail công vụ: DungLA@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng

Phạm Quốc Anh

Mail công vụ: AnhPQ@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Đức Tiến

Mail công vụ: TienND@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng phòng 

Phạm Anh Quang

Mail công vụ: Quang PA@vinhphuc.gov.vn

Điện thoại: 0211 3833130

Mail công vụ:congthuong.tamduong@vinhphuc.gov.vn

         * Chức năng, nhiệm vụ:

       Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

 

IV. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

I. Trung tâm VH-TT-TT

                                                     

 

 

 

Giám đốc 

Phùng Xuân Dũng

Mail công vụ:

dungpx@vinhphuc.gov.vn

 
 

 

Phó Giám đốc 

Nguyễn Chí Phương

Mail công vụ: PhuongNC@vinhphuc.gov.vn

Phó giám đốc 

Lê Văn Quân

Mail công vụ: QuanLV3@vinhphuc.gov.vn

 

Điện thoại: 0211 3833333

Mail công vụ: dtt.tamduong@vinhphuc.gov.vn

           * Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chức năng

 

2. Nhiệm vụ

3. Quyền hạn

2. TRẠM KHUYẾN NÔNG

 
 
 

 

Trưởng trạm 

Phan Việt Nhuận

SĐT : 02113.833 181

mail công vụ:

 nhuanpv@vinhphuc.gov.vn

 
   

Phó trạm trưởng

 Phùng Đăng Nguyên

Mail công vụ: NguyenPD@vinhphuc.gov.vn

 

 

Phó trạm trưởng

Trần Văn Thuận

Mail công vụ: ThuanTV3@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

Điện thoại: 0211 3833181 

Mail công vụ: tkn.tamduong@vinhphuc.gov.vn

   *  Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

- Trạm Khuyến Nông là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến khích phát triẻn ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện, nhằm hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp nông thôn. Chịu sự quản lý toàn diện của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư .

- Trạm Khuyến Nông, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của nhà nước.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tham mưu cho UBND huyện và tham gia chỉ đạo sản xuất trong các lĩnh vực nông nghiệp.

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, thông tin thị trường, giá cả, phổ biến điển hình tiên tiến trong sản xuất, quản lý, kinh doanh, phát triển nông, lâm, thuỷ sản.

- Hướng dẫn và cung cấp thông tin cho người sản xuất bằng nhiều hình thức như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ, triển lãm và các hình thức thông tin tuyên truyền khác.

- Bồi dưỡng, tập huấn và truyền nghề cho người sản xuất để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, quản lý kinh tế trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản.

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người hoạt động khuyến nông.

- Xây dựng các mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp với từng địa phương, nhu cầu của người sản xuất.

- Triển khai các Dự án, đề tài ứng dụng tiến bộ KHKT, xây dựng và thực hiện mô hình công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản.

- Chuyển giao kết quả tiến bộ KHKT từ các mô hình trình diễn nhân ra diện rộng.

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện các Chương trình, Dự án Khuyến nông, tổ chức thăm quan học tập các mô hình sản xuất có hiệu quả ở trong và ngoài tỉnh cho người sản xuất.

- Tư vấn hỗ trợ chính sách, pháp luật, lập các Dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, thuỷ sản và ngành nghề nông thôn.

- Dịch vụ trong các lĩnh vực: Tập huấn, cung cấp thông tin,chuyển giao tiến bộ KHKT, xúc tiến thương mại, thị trường, cung cấp dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp bao gồm giống, BVTV, Thú y, công cụ nông nghiệp, thuỷ nông, thuỷ sản theo quy định của pháp luật.

- Quảng bá giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, tiêu thu sản phẩm.

- Quản lý tài chính, tài sản được giao và đội ngũ cán bộ, viên chức, cán bộ khuyến nông cơ sở theo quy định.

 - Thực hiện nhiệm vụ khác khi được UBND huyện giao.

 

 

3. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

 

Giám đốc

Phan Thanh Điền

Mail công vụ:

Dienpt@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Giám đốc:

 Hứa Mạnh Sơn

Sonhm@vinhphuc.gov.vn

 

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Đạo

Daonv@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

Điện thoại:

Mail công vụ: gpmbptqd.tamduong@vinhphuc.gov.vn

 *  Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng

- Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách được giao;

- Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định;

- Quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình hoàn thành thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư khi được người quyết định đầu tư giao;

- Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;

- Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao;

- Chuyên trách giúp UBND huyện tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn huyện theo quy định;

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư huyện được thành lập theo từng dự án cụ thể.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư.

- Tham mưu, giúp UBND huyện và Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư huyện lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;

-Tuyên truyền, phổ biến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các văn bản quy định của Nhà nước có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho công dân; tiếp nhận các khiếu nại, kiến nghị của công dân và các tổ chức về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, báo cáo UBND huyện và giải quyết khi được cơ quan cấp trên ủy quyền.

b) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm:

- Lập kế hoạch dự án: lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;

- Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;

- Các nhiệm vụ thực hiện dự án: thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;

- Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình;

- Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định;

- Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình: tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban quản lý dự án theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

c) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án gồm:

- Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng;

- Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

d) Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.

đ) Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ Điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

 

V. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CỦA HUYỆN

 

 STT

Tên xã, thị trấn

Số điện thoại văn phòng

Mail công vụ

1

TT Hợp Hòa

0211 3833 184

hophoa@vinhphuc.gov.vn

2

An Hòa

0211 3833 021

anhoa@vinhphuc.gov.vn

3

Đồng Tĩnh

0211 3833 234

dongtinh@vinhphuc.gov.vn

4

Hoàng Hoa

0211 3833 077

hoanghoa@vinhphuc.gov.vn

5

Hướng Đạo

0211 3833 103

huongdao@vinhphuc.gov.vn

6

Kim Long

0211 3853 070

kimlong@vinhphuc.gov.vn

7

Đạo Tú

0211 3833 292

daotu@vinhphuc.gov.vn

8

Duy Phiên

0211 3833 295

duyphien@vinhphuc.gov.vn

9

Hoàng Đan

0211 3833 056

hoangdan@vinhphuc.gov.vn

10

Hoàng Lâu

0211 3825 028

hoanglau@vinhphuc.gov.vn

11

Hợp Thịnh

0211 3825 003

hopthinh@vinhphuc.gov.vn

12

Vân Hội

0211 3825 023

vanhoi@vinhphuc.gov.vn

13

Thanh Vân

0211 3833 300

thanhvan@vinhphuc.gov.vn

 (Chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, ngày 05 tháng 05 năm 2014, Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang