Huyện ủy Tam Dương thực hiện tốt công tác Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước (02:42 PM-20/10/2017)

Những năm qua, công tác cán bộ luôn được Huyện ủy Tam Dương xác định là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là mặt trọng yếu trong hoạt động của Đảng, là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng, do đó Huyện ủy đã triển khai và thực hiện tốt công tác Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  • Gạo Long Trì
  • biển đảo
  • an toàn giao thông